Sunday, November 11, 2007

Soy Sauce Fran├žais - a haiku

Soy Sauce Francais - a haiku. I am learning French. Imagine this time next year. Bilingual haikus!